PÁLYÁZATI FOGALMAK

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z  

A


Aláírási címpéldány

Meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okirat, amely tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégjegyzésre jogosultak - aláírásának mintáját. Az OM elfogadja a számlavezető bank, illetve a Magyar Államkincstár által jóváhagyott aláírás bejelentő másolatát is.


Állami támogatás

A Római Szerződés 87. cikke szerint állami támogatásnak minősül az a támogatás, amely állami forrásból származik,- meghatározott vállalatot vagy áru termelését előnyben részesíti, torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. A fenti kritériumok mindegyikének megfelelő állami támogatások csak kivételes és indokolt esetben egyeztethető össze a közös piaccal


Arányosság

A GVOP kézikönyv szerint az árbevétel arányos eredmény nagysága a tervadat és a pályázat benyújtását megelőző év adatának hányadosaként kapott növekedési érték. Maximális pontszám akkor adható, ha az árbevétel arányos eredmény mutatója a fejlesztést megelőző évhez képest a beruházás megvalósulásának idejére nagy, legalább pl. 30%-os mértékű javulást mutat, ami a hatékonysági követelmények teljesülését jelenti.


Árbevétel

A támogatási szerződésben megfogalmazottak szerint ezen belül - határon belüli (azaz hazai)- határon túli - intra kereskedelemből (EU tagországok közötti kereskedelemből) eredő - EU tagországokon kívüli kereskedelemből eredő bevétel


Átlagos statisztikai állományi létszám (mindenkori KSH fogalom meghatározás alapján)

A munkaügy-statisztikai adatgyűjtéseken általában az átlagos állományi létszámot kell jelenteni, ami a munkavállalók (alkalmazásban állók, további munkaviszonyban állók, egyéni vállalkozó és nem fizetett segítő családtagja) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak csak egy részére esett. (Az átlagos állományi létszámnak a napi létszámnyilvántartáson alapuló számítása helyett a KSH a 20-nál kevesebb főt foglalkoztató ún. kisszervezetek esetében ettől eltérő módszer alkalmazását is engedélyezheti, pl. az átlagszámítás a havi nyitó és záró létszámból is történhet.) Az átlagos állományi létszám számításánál, mely a kérdőívek tagolásának megfelelően a részletezett csoportok szerint történik, valamennyi munkavállalót, a munkaidő hosszától függetlenül, egy főnek kell tekinteni. (1997.12.31-ig a foglalkoztatott nyugdíjasok létszámának meghatározása a tényleges létszámnak a teljesített munkaórák figyelembevételével, teljes munkaidősre való átszámítással történt.)


Audit

A végrehajtástól független tevékenység. Célja, hogy a (belső vagy külső) ellenőr képes legyen kifejteni független véleményét arról, hogy egy szervezet tevékenységét az előre meghatározott ismérvek alapján végezték-e el.


Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás

A támogatási szerződés kedvezményezettjének számlavezető pénzintézete által elfogadott felhatalmazás, amellyel a kedvezményezett felhatalmazza a pénzintézetet arra, hogy a minisztérium - mint jogosult - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 87.§, (4) bek. eseteire vonatkozó követelését a megadott számláról beszedje. Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra olyan magánszemélyek esetén, akik - külön jogszabály alapján - nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán keresztül lebonyolítani, ill. olyan támogatások esetén, amelyek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 83.§, (2) bek. f. pontja]